PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 23

W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn.      zm.)
 • Statut Publicznego Przedszkola Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju
 1. Cel procedury

 Ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami oraz współuczestniczenie rodziców w życiu przedszkola. Prawidłowy przepływ informacji o bieżącej działalności przedszkola. Kontakt w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

 1. Zakres procedury

 Procedura dotyczy kontaktu z rodzicami pracowników przedszkola. Za prawidłową organizację przepływu informacji odpowiada dyrektor przedszkola.

 1. Osoby podlegające procedurze – zakres odpowiedzialności

 Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są dyrektor, nauczyciele oraz rodzice.

 • Dyrektor: organizacja pracy przedszkola (zasady, specyfika, prawne uregulowania);
 • Nauczyciel: organizacja pracy w grupie, bieżąca informacja o dziecku (postępy edukacyjne, trudności dydaktyczno-wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze);
 • Intendent : żywienie (jadłospis), inne ustalone przez dyrektora;
 • Rodzice (opiekunowie prawni): znajomość zadań i zamierzeń opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych w grupie i w przedszkolu, uzyskiwanie informacji i porad, informacja na temat zdrowia dziecka.
 1. Sposoby przekazywania informacji:
 • ustnie: zebrania ogólne, grupowe, kontakty indywidualne, kontakty telefoniczne;
 • pisemnie: ogłoszenia, komunikaty, zaproszenia, strona internetowa.
 1. Opis procedury

 

 1. Kontakty rodziców/opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego:
 • zebrania z rodzicami
 • Uroczystości
 • Kontakty indywidualne 
 1. Rodzice /prawni opiekunowie dziecka mają możliwość kontaktów dodatkowych, poza ustalonym harmonogramem, w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca takiego spotkania. 
 1. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie przedszkole. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w danym pomieszczeniu, a nie na korytarzu. 
 1. Kontakty mogą mieć charakter osobisty, nauczyciele nie udzielają telefonicznych informacji o dzieciach. 
 1. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem. 
 1. Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej grupy. 
 1. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka i udzielania informacji o dziecku w czasie trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 
 1. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców / prawnych opiekunów dziecka kolejno do:
 • nauczyciela,
 • dyrektora przedszkola;
 • rady pedagogicznej, 
 1. Rodzice/opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają powyższe zasady w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy przedszkola z rodzicami / prawymi opiekunami dziecka.

 

Z Galerii

d3_thumbnail.jpg

Wydarzenia

Kontakt

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 23

44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. 1 Maja 3a

Dyrektor - gabinet  32 47-623-48

Dyrektor - służbowy 66-140-81-81

Sekret. - intendent 32 470-50-02

NIP: 633-20-27-802
REGON: 272001098