PROCEDURA POSTĘPOWANIA

Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI EDUKACYJNE

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 23 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

 

 1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest podnoszenie poziomu efektywności procesu wychowania i kształcenia dzieci w kierunku osiągnięcia przez dzieci umiejętności wskazanych w podstawie programowej i realizacji programu wychowania w Publicznym Przedszkolu Nr 23 diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym poszczególnych dzieci.

 

 1. Zakres procedury

Niniejszy dokument reguluje zasady postępowania nauczyciela wobec dziecka sprawiającego trudności edukacyjne w Publicznym Przedszkolu Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju

 

 1. Osoby podlegające procedurze

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie oraz nauczyciele i pracownicy Przedszkola.

 

 1. Opis procedury
 • Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz do dokumentowania tych obserwacji.
 • Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną).
 • Informacje zwrotne uzyskane z prowadzonej obserwacji nauczyciela przekazywane są:
 • rodzicom, aby mogli dziecko odpowiednio do potrzeb wspomagać;
 • psychologowi przedszkolnemu lub pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której dziecko zostało skierowane w celu pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Sam nauczyciel wykorzystuje te informacje do opracowania indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.

 • W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora Przedszkola.
 • Nauczyciel po rozpoznaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka otrzymuje opinię lub orzeczenie wydane przez psychologa przedszkolnego lub placówkę psychologiczno-pedagogiczną i podejmuje adekwatne działania wspierające, dostosowane do nich formą, metodą pracy i wymaganiami.
 • Psycholog przedszkolny lub przedstawiciel placówki psychologiczno-pedagogicznej udziela nauczycielowi pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez niego programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana w szczególności w formie:
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców;
  • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
 • Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w przedszkolu jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem (w przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) lub nauczyciela grupy we współpracy z innymi specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu ( w przypadku dziecka nie posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, lecz wymagającego wsparcia).
 • Zespół tworzy dyrektor przedszkola dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego– niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia.
 • O ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje na piśmie rodziców / prawnych opiekunów dziecka.
 • Zespół – dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje i realizuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.
 • Dla dziecka nieposiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, lecz wymagającego wsparcia nauczyciela grupy we współpracy z innymi specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu opracowuje indywidualny program wspomagania rozwoju.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) na bieżąco są informowani o sukcesach i kłopotach dziecka, włączani są do wspierania osiągnięć rozwojowych i łagodzenia trudności, na jakie dziecko natrafia.

 

 1. Postanowienia końcowe
 • Procedura postępowania nauczyciela z dzieckiem sprawiającym trudności edukacyjne w Przedszkolu powinna zostać zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców.
 • Z procedurą powinni zostać zapoznani wszyscy nauczyciele oraz rodzicie najpóźniej w dniu 1 września bieżącego roku szkolnego.
 • Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor placówki w porozumieniu
  z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – rozdział 2 (tekst jedn.: U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (U 2012, poz.532);
 • Statut Publicznego Przedszkola Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju

Załącznik do zarządzenia 19/2016

Z Galerii

b.jpg

Wydarzenia

Kontakt

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 23

44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. 1 Maja 3a

Dyrektor - gabinet  32 47-623-48

Dyrektor - służbowy 66-140-81-81

Sekret. - intendent 32 470-50-02

NIP: 633-20-27-802
REGON: 272001098